Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem strony internetowej / sklepu ciuciubabkacafe.pl jest Ciuciubabka Cafe Agnieszka Łukomska (NIP: 9580315764).
 2. Strona prowadzi sprzedaż wysyłkową produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu.

2. Dane kontaktowe

Ciuciubabka Cafe Agnieszka Łukomska
NIP: 958 031 57 64
tel: +48 500 094 830
e-mail: [email protected]

3. Składanie i realizacja zamówień

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną klienta.
 2. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej „Zamawiający”).
 3. Zamówienia na produkty można składać w sklepie za pośrednictwem strony www.ciuciubabkacafe.pl.
 4. Nasze produkty są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych.
 5. Prezentowane na stronach Sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji produktów mają jedynie charakter informacyjny.
 6. Złożenie zamówienia na stronie internetowym ciuciubabkacafe.pl stanowi zawarcie prawnie wiążącej umowy sprzedaży pomiędzy Ciuciubabka Cafe Agnieszka Łukomska a zamawiającym.
 7. Zamówienia przyjmowane są do realizacji w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), w godzinach 9:00 -18:00.
 8. Zamawiający wskazuje na:
  1. zamawiany towar
  2. adres, na jaki ma być dostarczony zakupiony towar
  3. sposób dostawy
  4. formę płatności
  5. oświadcza, iż zapoznał się i akceptuje Regulamin sklepu
 9. Zamówione towary zostaną dostarczone do Zamawiającego maksymalnie w przeciągu 5 dni roboczych od dnia przyjęcia płatności oraz zamówienia do realizacji.
 10. Koszt dostawy pokrywa Zamawiający. Koszt dostawy zależy od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności.
 11. Ceny w sklepie wyrażone są w złotych.
 12. Obowiązują ceny z chwili złożenia zamówienia uwidocznione przy zdjęciu lub opisie zamawianego produktu.
 13. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 14. W przypadku niedostępności zamówionego produktu, w szczególności z uwagi na chwilowy brak towaru w magazynie bądź wyczerpanie zapasów danego produktu, Zamawiający jest niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni, informowany o tym drogą telefoniczną lub elektroniczną w celu zasygnalizowania problemu i zaproponowania alternatywnego produktu (świadczenia zastępczego), odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu pierwotnie zamówionego produktu oraz za tę samą cenę lub anulowania zamówienia, rozumianego jako odstąpienie od umowy, o której mowa w pkt 3.6 powyżej.
 15. Propozycja sklepu, o której mowa w pkt 3.14 powyżej nie jest wiążąca dla Zamawiającego i tym samym ma on prawo nie przyjąć świadczenia zastępczego i odstąpić od umowy, o czym zostanie poinformowany przez sklep. W takim przypadku, koszt zwrotu produktu ponosi sklep.
 16. Akceptacja Regulaminu oznacza także wyrażenie zgody na przesyłanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U.2011 nr 177 poz. 1054 z późniejszymi zmianami.

4. Formy płatności

 1. Dokonując zakupu w sklepie Zamawiający ma możliwość skorzystania z płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).
 1. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność za zamówienie została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych.

5. Reklamacje

 1. Prosimy o sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera, przy uszkodzeniu towaru prosimy spisać protokół szkody (jest to dowód na ubieganie się o reklamację).
 2. Zamawiający może zgłosić reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową drogą elektroniczną.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego towaru w sklepie (kopia dowodu zakupu). Należy wysłać reklamację na email [email protected] w tytule wiadomość REKLAMACJA.
 4. Jednocześnie należy przesłać reklamowany towar na adres:
  Ciuciubabka Cafe, al. Piłsudskiego 30, 81-378 Gdynia
 5. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Zamawiającego i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia.
 6. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.
 7. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żąda naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.
 9. Zamiast żądania obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, Zamawiający ma prawo żąda wymiany lub naprawy towaru. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 10. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji sklep (w zależności od sposobu załatwienia reklamacji) odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Zwrotowi nie podlegają towary wykonywane na specjalne zamówienie Klienta.
 2. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia mailem w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

7. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Ciuciubabka Cafe Agnieszka Łukomska z siedzibą 81-378 Gdyia, al. Piłsudskiego 30.
 2. Dane osobowe przekazywane przez klienta podczas rejestracji w formularzu wykorzystywane są przez sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz rezerwacji towarów.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Klienci sklepu mają m. in. prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania swoich danych oraz żądania usunięcia danych z bazy.
 4. Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą komunikacji elektronicznej.

8. Zmiany Regulaminu

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, obejmujących:
  1. Zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do nowych przepisów prawa.
  2. Zmiany oraz aktualizacji danych dotyczących Sklepu, w tym w szczególności firmy, danych teleadresowych, formy prawnej właściciela sklepu, w zakresie w jakim jest to konieczne do dostosowania postanowień Regulaminu do wymogów prawnych.
  3. Korzystający ze sklepu zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie poprzez umieszczenie informacji o zmianach na stronie www.ciuciubabkacafe.pl oraz w przypadku zarejestrowanych Zamawiających – przesłanie informacji o zmianie na adres e-mailowy podany przez Zamawiającego podczas procesu rejestracji.
  4. Zmiany wchodzą w życie w terminie 1 miesiąca od ich opublikowania w sposób opisany w pkt 2 powyżej, przy czym Zamawiający ma prawo wypowiedzenia w tym samym terminie umowę wiążącą go ze sklepem i tym samym zlikwidować swoje konto. Wypowiedzenie umowy ze sklepem i związana z tym likwidacja konta ma skutek natychmiastowy i nie ma wpływu na złożone wcześniej zamówienia, które zostaną zrealizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
  5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu (tj. według postanowień Regulaminu.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie www.ciuciubabkacafe.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie komunikatu na stronie internetowej www.ciuciubabkacafe.pl.
 4. Spory pomiędzy sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy według przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.